Application Server to MySQL Database Server

Embedded Database

TCP App Svr (N) -> MySQL Svr (3306)

TCP App Svr (N) <-> MySQL Svr (3306)